فرهنگ و ادبیات آرژانتین

خورخه لوئیس بورخس
خورخه لوئیس بورخس

درس گفتار" ادبیات ملل۳"

ادبیات داستانی آمریکای شمالی و لاتین

دکتر بهادر باقری

دانشگاه خوارزمی

رشته‌ی ادبیات داستانی

۲۵ آذر ۱۳۹۶

موضوع: "خورخه لوئیس بورخس"