فرهنگ و ادبیات کلمبیا

گابریل گارسیا مارکز
گابریل گارسیا مارکز

جمله‌هایی زیبا

"از "صدسال تنهایی

اثر گابریل گارسیا مارکز

دکتر بهادر باقری


خانۀ یکپارچۀ گِلی و رؤیایی در روستای توریستی ویجا دِلِیوا، شمال بوگوتا. این خانه مرا به یاد خانۀ خانوادۀ خوزه آرکادیو بوئندیا در این رمان می‌اندازد. بعدا از این روستا خواهم گفت.

جمله‌هایی زیبا از

"عشق سال‌های وبا"

اثر گابریل گارسیا مارکز

بخش اول

دکتر بهادر باقری


جمله‌هایی زیبا از

"عشق سال‌های وبا"

اثر گابریل گارسیا مارکز

بخش دوم

دکتر بهادر باقری


جمله‌هایی زیبا از

"زنده‌ام که روایت کنم"

اثر گابریل گارسیا مارکز


"مکتب‌های ادبی جهان"

دوره‌ی دکتری زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه خوارزمی

دکتر بهادر باقری

نگاهی به "صدسال تنهایی"

گابریل گارسیا مارکز


درس گفتار "ادبیات ملل۳"

ادبیات داستانی آمریکای شمالی و لاتین

دکتر بهادر باقری

دانشگاه خوارزمی

رشته‌ی ادبیات داستانی

٤ آذر ۱۳۹۶

موضوع: "گابریل گارسیا مارکز"

بخش اول


درس گفتار "ادبیات ملل۳"

ادبیات داستانی آمریکای شمالی و لاتین

دکتر بهادر باقری

دانشگاه خوارزمی

رشته‌ی ادبیات داستانی

٤ اذر ۱۳۹۶

موضوع: "گابریل گارسیا مارکز"

بخش دوم


درس گفتار "ادبیات ملل۳"

ادبیات داستانی آمریکای شمالی و لاتین

دکتر بهادر باقری

دانشگاه خوارزمی

رشته‌ی ادبیات داستانی

۱۱ آذر ۱۳۹۶

موضوع: "گابریل گارسیا مارکز"

بخش سوم


دکتر بهادر باقری

معرفی کتاب "ژنرال در لابیرنت"

ترجمه‌: رضا فلسفی

انتشارات سروش


دکتر بهادر باقری

معرفی داستان "ساعت شوم"

گابریل گارسیا مارکز

ترجمه‌: احمد گلشیری

انتشارات البرز