فرهنگ و ادبیات پرو

ماریو بارگاس یوسا
ماریو بارگاس یوسا

درس گفتار "ادبیات ملل۳"

ادبیات داستانی آمریکای شمالی و لاتین

دکتر بهادر باقری

دانشگاه خوارزمی

رشته‌ی ادبیات داستانی

  ۲۵ آذر۱۳۹۶

"موضوع: "ماریو بارگاس یوسا


دکتر بهادر باقری

"معرفی رمان: "مرگ در آند

نوشته‌ی ماریو بارگاس یوسا


دکتر بهادر باقری

"معرفی رمان: "‌قصه‌گو

نوشته‌ی ماریو بارگاس یوسا

ترجمه: یحیی خویی


دکتر بهادر باقری

"معرفی رمان: "‌سال‌های سگی

نوشته‌ی ماریو بارگاس یوسا

ترجمه: احمد گلشیری