چند ضرب‌المثل و کنایۀ اروگوئه‌ای


بخش هفتم

مال دزدی، به قلب کسی شادی نمی‌دهد.

یک لحظه در زندگی‌ات را از دست دهی، بهتر از آن است که زندگی‌ات را در یک لحظه از دست دهی.

ازدواج با همسایه، بهتر از ازدواج با غریبه است.

حساب و کتاب پاک و درست، عمر دوستی‌ را طولانی می‌کند.

نه هر بیماری را به پزشک؛ نه هر دعوایی را به قاضی و نه هر تشنگی را به میخانه برسان.

هدیه، سنگ را می‌شکند و دل‌ها را ذوب و نرم می‌کند.

هرکس در میدان نبرد نمیرد، در وان حمام خواهد لغزید.

آنچه در شب انجام شود، در روز ظاهر می‌شود.

در زمان جنگ، هر سوراخی، جان‌پناهی است.

خداوند یاورِ نخستین پرنده است.

نیرنگ، بهتر از جنگ است.

با یک پا می‌رقصم: خیلی خوشحالم.

او حتی با آرنج خود صحبت می‌کند: پرحرف است.

من روی رینگ بوکس هستم: خیلی خسته‌ام.

خودمان کم بودیم. مادربزرگ هم یکی زایید: جمعیت زیادی دارند می‌آیند.

میوه پرت می‌کند: دروغ می‌گوید.

روی ما استراحت می‌کنی؟: شوخی می‌کنی؟

گریه در اتاق کوچک: من به شما گفتم و نشنیدی.

از همان چوب، همان شکسته: سیب دور از درخت نمی‌افتد.

تو پسر شیشه سازی؟: برو کنار! نمی‌توانم ببینم! برو کنار، باد بیاید!

فرد قابل اطمینان به زندان افتاد: مطمئنی؟

ترجمه: بهادر باقری